Algemene voorwaarden voor een vlotte dienstverlening

Om u een vlotte service te bieden, heeft Vecaparts in Aartselaar enkele algemene voorwaarden opgesteld. Lees onze voorwaarden hieronder en neem zeker even contact op bij onduidelijkheden of vragen.

Geldigheid en aanvaarding van deze voorwaarden

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen VECA SDB sBVBA (verder steeds vermeld als Vecaparts) en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant.  Deze laatste binden Vecaparts slechts wanneer Vecaparts deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.  Het akkoord van Vecaparts kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat Vecaparts de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover Vecaparts.

Voorstellen en bestellingen

Al onze voorstellen en prijslijsten van Vecaparts zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van Vecaparts (www.vecaparts.be) gelden niet als een offerte.  Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Vecaparts slechts na schriftelijke bevestiging ervan.  Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door Vecaparts steeds bevestigd te worden om bindend te zijn. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen Vecaparts gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de klant technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de bij haar ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.

Vecaparts behoudt zich het recht voor om te allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen.  Dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Vecaparts een andere verkoopprijs vermeldt.  In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

Vecaparts behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 10,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door Vecaparts administratief verwerkt is.  Deze wijziging kan gaan om een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van een product, substantiële wijziging van een opdracht, enz.

Vecaparts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling of opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van voorraad, het uitblijven van leveringen door leveranciers van Vecaparts, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, enz.  Deze opsomming is niet beperkt.  Vecaparts is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

De prijzen betreffen goederen geleverd en opdrachten uitgevoerd in de eigen inrichtingen van Vecaparts.  Kosten en verpakkingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen.  De vervoers- en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant.

Vecaparts biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen en opdrachten telefonisch of elektronisch te plaatsen.

Bij het plaatsen van een bestelling of opdracht bij Vecaparts dient de klant zichzelf te identificeren, en wordt de klant door Vecaparts geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Vecaparts wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, adres, telefoonnummer en emailadres (hierna samengevoegd genoemd ‘klantidentificatie’).  Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekenende bestelbon.  Vecaparts kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud, die zij van de klant ontvangt echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  Vecaparts is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens, de correcte gegevens zijn.

Vecaparts is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud van bestellingen en opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de klantenidentificatie van een klant.  Vecaparts is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie.

Verbintenissen

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap Vecaparts op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder van Vecaparts die daartoe gemachtigd is.  Vecaparts behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor Vecaparts zulke bevestiging niet gegeven heeft.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Vecaparts behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken.  De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

Overdracht van eigendom en risico

De geleverde goederen blijven eigendom van Vecaparts tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding (eigendomsvoorbehoud).

De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor omschreven betaling aan Vecaparts niet zijn voldaan. Vecaparts kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de klant onder zich heeft op de ter reparatie of ter onderhoud aan hem geboden personenauto, aanhangwagen, bedrijfswagen of andere zaken, indien en voor zolang de klant de kosten van eerdere verrichte werkzaamheden van Vecaparts niet of niet in zijn geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten cfr deze algemene voorwaarden.  Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht eigendom van Vecaparts, zonder dat de klant op enigerlei vergoeding of teruggave aanspraak kan maken.

De klant zal Vecaparts verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Op straffe van schadevergoeding zal de klant Vecaparts bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt.  De klant verbindt zich ertoe Vecaparts in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Vecaparts meegedeeld worden.

De goederen van Vecaparts worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in de eigen inrichtingen van Vecaparts.  Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van het magazijn van Vecaparts, zelfs in geval van verkoop van ‘franco’ levering.  Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

De klant verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de 10 dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd dat de goederen te zijner beschikking zijn.

Klachten

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen onmiddellijk te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van Vecaparts.  Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van 5 dagen voor de retouraanvraag.  Specifieke bestelde en niet courante goederen kunnen door de klant nooit teruggeleverd worden aan Vecaparts.  Bij het terugzenden van de goederen moet het duidelijk vermeld worden dat het om een retourzending gaat.  De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending.  Behoudens in geval van duidelijke vergissing van Vecaparts, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant en heeft Vecaparts het recht van een behandelingsvergoeding ten bedrage van minimaal 10% van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de klant.

Bij betwisting van de levering, in geval van niet-levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering op te vragen binnen 1 maand na bevestiging van bestelling.  Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient meegedeeld te worden aan Vecaparts per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na hun ontvangst.  Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Een klant kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

Waarborg / garantie

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door Vecaparts geleverde goederen beperkt tot de waarborg/garantie toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van Vecaparts in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Vecaparts zelf in vrijwaring kan bekomen met haar eigen leverancier.  De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed.

Voor wat betreft verborgen gebreken die Vecaparts zelf niet kent of gekend heeft, is Vecaparts tot geen enkel vrijwaring gehouden.

Vecaparts is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan goederen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzingen van Vecaparts of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een eigen fout en/of onvoorzichtigheid van de klant.

Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van Vecaparts met zich mee brengen.  De klant vrijwaart Vecaparts door alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen Vecaparts zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen Vecaparts zou kunnen laten gelden.

Aansprakelijkheid van Vecaparts

Indien de aansprakelijkheid van Vecaparts weerhouden zouden worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 5% van de prijs van aangekochte goederen of uitgevoerde werkzaamheden, niet zal overschrijden.

Betalingsvoorwaarden

Elke door de klant gedane bestelling in onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs en/of factuurprijs.

Al de facturen van Vecaparts zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel van Vecaparts, contant, netto en zonder korting of direct bij levering voor de aangenomen klanten.  In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan €50,00 kan bedragen.

Elke betaling wordt door Vecaparts aangerekend op de oudste openstaande factuur.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelf niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.  Bovendien behoudt Vecaparts zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een forfaitaire schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs.  Een hogere schadevergoeding kan gevorderd worden door Vecaparts, indien de werkelijke schade groter is dan 30%.

De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

Solidariteit

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever, alsook de derde, solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Vecaparts zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

Gebruiksbeperkingen

Aan de klant wordt uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat bepaalde goederen niet geschikt zijn om aangewend te worden voor andere doeleinden dan deze die gespecifieerd zijn op de factuur.  De klant verbindt zich om Vecaparts schadeloos te stellen voor iedere schade, kost of verantwoordelijkheid die Vecaparts mocht ondergaan in het geval van een dergelijk gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband.

Milieu

Vecaparts kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakking, de terugname van afgedankte banden, velgen en andere onderdelen, maken geen deel uit van verkoopprijs.  Vecaparts heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

Exclusieve bevoegdheid – toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend en exclusief onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, in voorkomen geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton te Antwerpen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als enige bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Ieder geschil tussen de klant en Vecaparts wordt uitsluitend en exclusief beheerst door het Belgisch recht.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken